Data dodania: 08 października 2018

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
Samochodu osobowego (nr inw. 044125) Ford Mondeo 2.0 MR 10, wersja Titanium,
rok prod. 2012, o nr rej. PO 348US, nr VIN WF0DXXGBBDCD30956
 - niesprawny (uszkodzony silnik)
 
cena wywoławcza netto ww. samochodu wynosi 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych polskich netto)

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2018 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki,
w budynku Zarządu pok. nr 31.

Oględzin oferowanego samochodu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
w dniach 16 i 17.10.2018 roku, w godz. 10.00 – 12.00 w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r.
nr 223/229 (tel. kontaktowy – 603 857 260),

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w gotówce w PLN wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej - najpóźniej na dzień przed terminem przetargu, przy czym za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki. W treści operacji należy określić, której pozycji przetargowej dotyczy wpłacone wadium.

Rachunek bankowy: PKO BP S.A. o/Poznań Nr 06 1020 4027 0000 1202 0034 7096,

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać licytatorowi oryginał dowodu wpłaty wadium oraz dokumenty
z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu biorącego udział w przetargu.

Wysokość postąpienia zostanie określona przez licytatora w trakcie przetargu, jednak nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu. Oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy (wpłaty pozostałej kwoty).

Całość wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium musi zostać wpłacona na ten sam rachunek bankowy co wadium w terminie 14 dni od daty przetargu.

Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Informacje dodatkowe: H. Cegielski – Poznań Spółka Akcyjna jest jednocześnie prowadzącym przetarg. Licytator jest upoważniony do rozstrzygania kwestii spornych dotyczących organizacji przebiegu przetargu.

W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą prowadzącemu przetarg wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1.      członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2.      podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3.      osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4.      małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5.      osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Zastrzega się prawo zamknięcia części lub całości przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu.


Przetarg Samochód Ford 10.2018


Przetarg Samochód Ford 10.2018 (ZDJĘCIA)

Polecane artykuły:

Startupy na start!

28 stycznia 2019

KLASY PATRONACKIE HCP

16 listopada 2018

Targi ECWATECH w Moskwie

23 października 2018

Forum w Irkucku w Rosji

23 października 2018

Tagi: