Data dodania: 10 maja 2019

Przetarg ustny nieograniczony

H. CEGIELSKI – POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań
ogłasza
 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 213-239

Nieruchomość składa się z prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 9/7, o powierzchni 12283 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW PO2P/00100671/6, arkusz mapy 23, obręb Wilda, wraz z prawem własności budynków i budowli i urządzeń zlokalizowanych na wyżej opisanej działce.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38 500 000 zł netto (trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy złotych polskich).

Sprzedaż odbędzie się w trybie i na zasadach określonych w Uchwale nr 11 Walnego Zgromadzenia H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. („Spółki”, „Sprzedawcy”) z dnia 29.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki Sprzedawcy, w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229 w pokoju nr 31 o godz. 10.00. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana przez Sprzedawcę.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  1. członkowie Zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
  5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej nieruchomości do 21 czerwca 2019 roku, przy czym za termin wpłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki (w treści operacji należy napisać „Wadium” oraz podać dopisek „ Nieruchomość ul. 28 Czerwca 1956 r.”).

PKO BP S.A. nr 06 1020 4027 0000 1202 0034 7096

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać licytatorowi oryginał dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. 

Wysokość postąpienia ustala się w kwocie minimum 1 % ceny wywoławczej licytowanej nieruchomości.

Oględzin przedmiotu przetargu oraz zapoznanie się z dokumentacją stanu prawnego oraz technicznego można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w dniach 20 maja 2019, 27 maja 2019 roku, 3 czerwca 2019 roku, 10 czerwca 2019  roku w godzinach 10.00 – 13.00.

Całość wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium musi być wpłacona na to samo konto, co wadium przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego,  nie później niż 30 dni od daty przetargu tj. do dnia 27 lipca 2019 roku, przy czym za termin wpłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego półki. Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi nie później niż w ciągu 45 dni od daty przetargu tj. do dnia 11 sierpnia 2019 roku, w terminie wyznaczonym przez Spółkę.

Koszty aktu notarialnego w całości ponosi kupujący.

Brak wpłaty całości wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium oraz niestawienie się kupującego w wyznaczonym  terminie w celu podpisania umowy w formie aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium na rzecz Sprzedawcy.

Licytator jest upoważniony do rozstrzygania kwestii spornych dotyczących organizacji i przebiegu przetargu.

Zastrzega się prawo wycofania nieruchomości z przetargu i unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

Informacji udziela Dział Nieruchomości i Inwestycji tel. (061) 831 14 82, kom. 785 013 902 e-mail: piotr.opala@hcp.eu.