Data dodania: 11 lipca 2019

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych w spółce H.CEGIELSKI - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu: 

Rada Nadzorcza Spółki H. CEGIELSKI - POZNAŃ S. A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229

Działając na podstawie uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. z dnia 29.06.2018 roku oraz § 25 i § 35 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych IX kadencji

Kandydaci/kandydatki na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:
  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) CV, w tym: adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej,

2) list motywacyjny,

3) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje, w tym na stanowiskach kierowniczych,

5) oryginały lub odpisy świadectw pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony,

6) zaświadczenie o niekaralności,

7) oświadczenie, iż nie zostało wszczęte przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10) oświadczenie o:
  • nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika, nie zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • nie wchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • nie zatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • nie pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
11)  oświadczenie, iż aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,

12)  oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,

13)  kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinien do zgłoszenia dołączyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia
18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późń. zm.),

14)  wyrażenie zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia kandydatów powinny zostać doręczone do Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych w spółce H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.” i zaadresowane do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. osobiście w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Kancelarii Ogólnej w godz. 8.00 - 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Spółki: 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu do siedziby Spółki.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym do dalszego postępowania (etap I) nastąpi do dnia 2 sierpnia 2019 r. w siedzibie Spółki.

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne (II etap) od dnia 5 sierpnia 2019 r. w siedzibie Spółki.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kandydata w zgłoszeniu o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie następujący:

a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
e) znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu
ds. operacyjnych  w Spółce oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji,
f) znajomość zagadnień z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi, w tym, planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością,
g) znajomość rynku na którym funkcjonuje Spółka, konkurencji, aspektów związanych
z ofertowaniem produktów i usług oraz pozyskiwania potencjalnych klientów.

Kandydatom udostępnia się do wglądu następujące informacje o Spółce: Statut Spółki, Wypis z KRS, Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 tel.: (61) 831 23 14, w Biurze Zarządu (III p.) po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, w terminie do dnia 31.07.2019 r. w godzinach 8.00 - 15.00. Przedmiotowe informacje będą udostępniane w dniach roboczych. Ponadto podstawowe dane dotyczące Spółki dostępne są na stronie internetowej www.hcp.eu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.