H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229 , 60-965 Poznań

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń:

Sprzedaż maszyn i urządzeń (LISTA)

Uwaga: cena poszczególnych pozycji nie obejmuje demontażu i wysyłki poszczególnego urządzenia


Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki,
w budynku Zarządu pok. nr 31.

 
Oględzin oferowanych maszyn i rządzeń można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
w dniach 13 i 14.03.2018 roku, w godz. 10.00 – 12.00:

poz. 1÷12  –  w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229 (tel. kontaktowe – 61 831 19 32
lub 785 013 901),

poz. 13  –  w Rabce, ul. Na Banię nr (tel. kontaktowe – 18 267 72 60 lub 603 075 590)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w gotówce w PLN wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej - najpóźniej na dzień przed terminem przetargu, przy czym za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki. W treści operacji należy napisać, której pozycji przetargowej dotyczy wpłacone wadium.

Rachunek bankowy: PKO BP S.A. o/Poznań Nr 06 1020 4027 0000 1202 0034 7096,

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać licytatorowi oryginał dowodu wpłaty wadium oraz dokumenty
z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu biorącego udział w przetargu.

Wysokość postąpienia zostanie określona przez licytatora w trakcie przetargu, jednak nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu. Oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy (wpłaty pozostałej kwoty).

Całość wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium musi zostać wpłacona na ten sam rachunek bankowy co wadium w terminie 14 dni od daty przetargu.

Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Informacje dodatkowe: H. Cegielski – Poznań Spółka Akcyjna jest jednocześnie prowadzącym przetarg. Licytator jest upoważniony do rozstrzygania kwestii spornych dotyczących organizacji przebiegu przetargu.

Zastrzega się prawo unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny oraz prawo zakończenia przetargu w każdym czasie bez wyłonienia zwycięzcy.