H. CEGIELSKI – POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

położonej w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 213-239

 

 

Nieruchomość składa się z prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 9/7, o powierzchni 12283 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW PO2P/00100671/6, arkusz mapy 23, obręb Wilda, wraz z prawem własności budynków i budowli i urządzeń zlokalizowanych na wyżej opisanej działce („Nieruchomość”).

 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.160.000,00 zł netto (trzydzieści milinów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych polskich).


Sprzedaż odbędzie się w trybie i na zasadach określonych w Uchwale nr 11 Walnego Zgromadzenia H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. („Spółki”) z dnia 29.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych.

 
Krajowemu Zasobowi Nieruchomości („KZN”) przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarb Państwa Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.  

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 roku w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229 w pokoju nr 31 o godz. 10.00. Przetarg przeprowadzi licytator powołany przez Spółkę.


W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

członkowie Zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do 12 listopada 2019 roku, przy czym za termin wpłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki:

 
PKO BP S.A. nr 06 1020 4027 0000 1202 0034 7096

 
(w treści operacji należy napisać „Wadium” oraz podać dopisek „ Nieruchomość ul. 28 Czerwca 1956 r.”).


Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać licytatorowi oryginał dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży zarówno warunkowej jak i właściwej. 

 

Wysokość postąpienia ustala się w kwocie minimum 1 % ceny wywoławczej licytowanej nieruchomości.

 

Oględzin Nieruchomości oraz zapoznanie się z dokumentacją jej stanu prawnego i technicznego można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w dniach 5 i 6 listopada 2019  roku w godzinach 10.00 – 13.00.


Warunkowa umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty przetargu w formie aktu notarialnego tj. dnia 20 listopada 2019 r. Przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży Nabywca wpłaci na w/w konto bankowe Spółki kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych polskich) tytułem zadatku, do którego stosowane będą przepisy art. 394 kc, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku skorzystania przez Prezesa KZN z prawa pierwokupu wpłacone przez Nabywcę wadium i zadatek zostaną zwrócone w pojedynczej wysokości na konto Nabywcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Spółkę oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu.
 

W przypadku nie skorzystania przez Prezesa KZN z prawa pierwokupu, całość wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium i zadatek musi być wpłacona na konto Spółki przed zawarciem właściwej umowy sprzedaży, przy czym za termin wpłaty uważa się dzień uznania w/w rachunku bankowego Spółki. Podpisanie właściwej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi dnia 30 grudnia 2019 r.

Koszty aktu notarialnego w całości ponosi Nabywca.

Brak wpłaty całości wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium i zadatek oraz niestawienie się Nabywcy w wyznaczonym  terminie w celu podpisania umowy w formie aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium i zadatku na rzecz Spółki.

 

Licytator jest upoważniony do rozstrzygania kwestii spornych dotyczących organizacji i przebiegu przetargu.

 

Zastrzega się prawo wycofania Nieruchomości z przetargu i unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

 
Informacje można uzyskać pod nr tel. kom. 785 013 902  oraz  e-mail: p.opala@hcp.eu