Data dodania: 01 lipca 2021

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa spółki INFOCENTRUM Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników spółki INFOCENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań

 
działając na podstawie § 15 ust. 1 oraz § 35 ust. 2 pkt 2 Umowy Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:


                                                                                                                      Prezesa Zarządu


Kandydaci/kandydatki na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

1)    posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2)    posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3)    posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4)    korzystać z pełni praw publicznych,

5)    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

6)    nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

7)    posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

a)  CV, w tym: adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej,

b)  list motywacyjny,

c)   oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)  oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje, w tym na stanowiskach kierowniczych,

e)  oryginały lub odpisy świadectw pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony,

f)   oświadczenie, iż nie zostało wszczęte przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

g)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

i)   oświadczenie o:

·   nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika, nie zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

·   nie wchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

·   nie zatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

·   nie pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

j)    oświadczenie, iż aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,

l) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,

n) wyrażenie zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata/kandydatkę. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat/kandydatka jest zobowiązany/na do przedstawienia Zgromadzeniu Wspólników oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat/kandydatka może przedstawić Zgromadzeniu  Wspólników dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia kandydatów powinny zostać doręczone do Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu INFOCENTRUM Sp. z o. o.” i zaadresowane do Zgromadzenia Wspólników Spółki. Na kopercie kandydat/kandydatka zobowiązana jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

Zgłoszenia należy składać w terminie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 15 lipca 2021 r. (włącznie)  osobiście w siedzibie Spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w  Poznaniu przy
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, w Kancelarii Ogólnej, w godz. 8:00 – 15:00 lub za pośrednictwem poczty - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na wyżej podany adres Spółki. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu do siedziby Spółki.

Zgłoszenia kandydatów/kandydatek złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci/kandydatki nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym do dalszego postępowania (etap I) nastąpi do dnia  16 lipca 2021 r. w siedzibie Spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Z kandydatami/kandydatkami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne (II etap) od dnia
19 lipca 2021 r. w siedzibie Spółki.

Kandydaci/kandydatki dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kandydata/kandydatkę w zgłoszeniu o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie następujący:

·            wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

·            znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

·            znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania w spółkach w 100% zależnych od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz przepisów szczególnych odnoszących się do działalności tych spółek,

·            znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce oraz doświadczenie wymagane do wykonywania tej funkcji,

·            znajomość zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

·            znajomość zagadnień dotyczących analizy rynku i konkurencji, marketingu, sprzedaży i public relations,

·            wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji oraz szkolenia i rozwoju pracowników,

·            wiedza w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego,

·            prowadzenie projektu dofinansowanego ze środków publicznych.

 

Zgromadzenie Wspólników zastrzega sobie prawo przeprowadzenia II tury rozmów kwalifikacyjnych. Zgromadzenie Wspólników powiadomi wybranych kandydatów o miejscu
i terminie tych rozmów.

Kandydatom udostępnia się do wglądu następujące informacje o Spółce: Umowę Spółki, odpis z KRS, sprawozdanie finansowe za 2020 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Biurze Zarządu, po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, od dnia 01.07.2021 r. do dnia 15.07.2021 r., w godzinach 8.00 - 15.00. Przedmiotowe informacje będą udostępniane w dniach roboczych.

Zgromadzenie Wspólników zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. Zgromadzenie Wspólników powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.