Data dodania: 08 września 2020

Wszczęcie postępowania ws. biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza Spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.
z siedzibą w Poznaniu 61-485, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010696
zaprasza

podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 46 i 57 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017 poz. 1089 ze zm.),
 
do składania ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w Poznaniu („HCP”, „Spółka”) za lata 2020-2021, badania sprawozdania finansowego Spółki zależnej – H.CEGIELSKI - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. za lata 2020-2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej HCP za lata 2020-2021 oraz sporządzenie sprawozdania z badania tych sprawozdań.

Badanie sprawozdania finansowego powinno zawierać dodatkowo opinię i raport biegłego rewidenta o stanie wykorzystania środków przeznaczonych na realizacje celu Umowy Wsparcia zawartej przez Spółkę ze Skarbem Państwa, natomiast sprawozdanie końcowe powinno uwzględniać wymogi określone w umowie.

Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z normami badania określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

 

Oferta powinna zawierać:

1)  informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust 1. ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,

2)  oświadczenia firmy audytorskiej o:

·         spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

·         dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;

·         wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.

3)  cenę za badanie sprawozdania finansowego H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w Poznaniu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej HCP oraz sporządzenie sprawozdań (uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta), a także opinię i raport dotyczący Umowy Wsparcia ze Skarbem Państwa, oraz wynagrodzenie netto za badanie sprawozdania finansowego H. CEGIELSKI – ENERGOCENTRUM Sp. z o.o., przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych. Należy złożyć ofertę cenową za 2 kolejne okresy sprawozdawcze.

4)  wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, przy czym termin wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. i przedłożenia pisemnej opinii oraz raportu z wyników przeprowadzonego badania nie może być późniejszy niż 10 marca roku następującego po roku sprawozdawczym, termin wykonania badania skonsolidowanego sprawozdania i przedłożenia pisemnej opinii oraz raportu z wyników przeprowadzonego badania nie może być późniejszy niż 27 marca roku następującego po roku sprawozdawczym, zaś w przypadku H. CEGIELSKI – ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. nie może być późniejszy niż 10 lutego następującego po roku sprawozdawczym.

5)  poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

6)  zobowiązanie do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej oraz do udziału w Walnych Zgromadzeniach w sprawie zatwierdzenia rocznego i skonsolidowanego spra­wozdania finansowego, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

7)  zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listu do Zarządu,

8)  projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej.

Dopuszcza się wspólne złożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w Poznaniu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej HCP przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Zastrzega się, że ten sam podmiot nie może badać sprawozdania finansowego H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w Poznaniu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej HCP więcej niż przez trzy kolejne lata, także jako uczestnik konsorcjum.

Pisemne oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.09.2020 roku (włącznie) na adres: H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki” lub osobiście w Kancelarii Ogólnej. W każdym przypadku za datę złożenia ofert uważać się będzie datę jej wpływu do siedziby Spółki na ww. adres.

Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone przez Radę Nadzorczą do dnia 30.09.2020 roku.

Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania oraz niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. uprawniony jest do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.