Data dodania: 23 października 2018

Forum w Irkucku w Rosji

W dniach 20 - 21 września 2018 r. w Irkucku w Rosji odbyło się II Bajkalskie Międzynarodowe Ekologiczne Wodne Forum, w którym na zaproszenie Gubernatora Siergieja Levchenko udział wzięła firma H. CEGIELSKI-POZNAŃ S. A. Organizatorem Forum był Zarząd Obwodu Irkuckiego. Motto wydarzenia: "Bajkał – źródło życia". Forum, które otrzymało uznanie na arenie międzynarodowej, połączyło przedstawicieli 32 krajów, w tym przedstawicieli władz, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, międzynarodowych organizacji ochrony przyrody, przywódców rosyjskich i zagranicznych przedsiębiorstw w celu omówienia zastosowania skutecznych rozwiązań, mających na celu ochronę jeziora Bajkał jako największego źródła wody pitnej na świecie. Firma H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. wystąpiła na Forum jako dostawca dmuchaw promieniowych, przeznaczonych dla oczyszczalni ścieków.

Байкальский Международный Экологический Водный Форум в Иркутске в России

С 20 по 21 сентября 2018 года в Иркутске в России пройзошёл Второй Байкальский Международный Экологический Водный Форум, в котором по приглашению Губернатора Сергея Левченко участие приняля компания H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Организатором Форума было Правительство Иркутской области. Девиз прошедшего мероприятия: «Байкал – источник жизни». Форум, получивший признание на международном уровне, объединил предствителей 32 стран, в том числе представителей власти, научных и общественных организаций, международных природоохранных организаций, руководителей российских и зарубежных бизнес-структур для обсуждения применения эффективных решений, направленных на сохранение озера Байкал как самого большого источника питьевой воды в мире. Компания H. CEGIELSKI-POZNAŃ S. A. выступила на форуме в качестве поставщика центробежных воздуходувок, предназначенных для очистных сооружений.

 
Baikal International Ecological Water Forum in Irkutsk in Russia

The Second Baikal International Ecological Water Forum took place on 20 - 21 September 2018, in Irkutsk, Russia. H. CEGIELSKI-POZNAŃ S. A. took part in the event at the invitation of the Governor Sergey Levchenko. The Forum was organized by the Irkutsk Oblast Board. The motto of the event: "Baikal - the source of life". The forum, which received international recognition, has brought together representatives of 32 countries, including representatives of the authorities, scientific and public organizations, international environmental organizations, heads of Russian and foreign business structures to discuss the application of effective solutions aimed at protecting lake Baikal as the largest source of drinking water in the world. H. CEGIELSKI-POZNAŃ S. A., appeared at the forum as a supplier of radial blowers designed for wastewater treatment plants.
Tagi: