Zarząd spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia ich w Spółce.PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI