Data dodania: 23 października 2018

Targi ECWATECH w Moskwie

Wodne forum ECWATECH w Moskwie – to miejsce, gdzie raz na dwa lata w ciągu trzech dni spotykają się wszyscy profesjonaliści i eksperci z branży wodnej. ECWATECH to targi nr 1 we Wspólnocie Niepodległych Państw i Europie Wschodniej, na których przedstawiona jest cała gama urządzeń i usług z zakresu racjonalnego wykorzystywania, odzyskiwania i ochrony zasobów wodnych, uzdatniania wody, zaopatrywania w wodę obiektów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych, oczyszczania ścieków. Podczas forum w jednym miejscu przedstawione zostały nowoczesne technologie i rozwiązania dla sektora wodnego. W związku z powyższym, CEGIELSKI nie mógł przegapić możliwości uczestniczenia w tym największym wydarzeniu w branży w tej części świata. Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy turbodmuchawy o wysokiej  energochłonności, które H. CEGIELSKI-POZNAŃ S. A. produkuje już od prawie 30 lat. Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów.

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S. А. на выставке ЭКВАТЭК в Москве

Водный форум ЭКВАТЭК в Москве – это место где раз в два года в течение трёх дней встречаются все профессионалы и эксперты водной отрасли. ЭКВАТЭК – выставка №1 в СНГ и Восточной Европе, на которой представлен весь спектр оборудования и услуг для рационального использования, восстановления и охраны водных ресурсов, водоподготовки, коммунального и промышленного водоснабжения, очистки сточных вод. Во время форум на одной площадке представлeны были современные технологии и решения для водного сектора. В связи с вышеуказанном, ЦЕГЕЛЬСКИЙ не мог упустить возможности принять участие в этом самым крупным событию в отрасли в данной части мира. На нашем стенде мы представили турбовоздуходувки с высоким энергетическим КПД, которые  H. CEGIELSKI-POZNAŃ S. А. производит уже почти 30 лет. Наше предложение встретилось с большим интересом клиентов.


H. CEGIELSKI-POZNAŃ S. A. on exhibition ECWATECH in Moscow

The ECWATECH forum in Moscow is a place, where every second year during three days all professionals and experts from the water industry meet each other. ECWATECH is Trade Fair No. 1 in the Commonwealth of Independent States and Eastern Europe, during which a whole range of equipment and services in the rational use, recovery and protection of water resources, water treatment, water supply of public facilities and industrial facilities, and wastewater treatment is presented. During the forum modern technologies and solutions for the water sector were demonstrated in one place . Due to the above, CEGIELSKI could not miss the opportunity to participate in this largest event in the industry in this part of the world. At our stand, we shown turbo blowers with high energy efficiency, which H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A has been producing for almost 30 years. Our offer met with great interest of clients.

Tagi: