Regulamin praktyk i staży H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

1.Postanowienia ogólne:

1.1. H.CEGIELSKI - POZNAŃ S.A. oferuje studentom możliwość odbywania bezpłatnych praktyk zawodowych.

1.2. Kandydat może być przyjęty na praktyki do H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. jeśli istnieje takie zapotrzebowanie i możliwość.

1.3. Termin nadsyłania zgłoszeń na praktyki wakacyjne odbywane w miesiącach lipiec - wrzesień: do 15 marca bieżącego roku; H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. po tym terminie może zaproponować studentowi miejsce odbywania praktyk tylko wtedy, jeżeli  limity nie zostaną wyczerpane.

1.4. Praktykanci są wybierani na podstawie przyjętego na dany rok kalendarzowy limitu miejsc w poszczególnych pionach, ponadto w procesie rekrutacji brane są pod uwagę:

 - dane wynikające z Formularza Zgłoszeniowego,
 - możliwości zagwarantowania kandydatowi opiekuna i miejsca odbywania praktyki zgodnego z jego oczekiwaniami.

1.5.  Biuro Personalne H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. udziela praktykantowi odpowiedzi zwrotnej pozytywnej lub nie udziela odpowiedzi. Brak odpowiedzi do 15 maja bieżącego roku jest równoznaczny z nie wyrażeniem zgody na praktykę w H.CEGIELSKI - POZNAŃ S.A. Nie wyrażenie zgody przez H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. nie wymaga podania przyczyn.

2. Postępowanie rekrutacyjne:

2.1. Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać kandydat ubiegający się o praktykę w H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego on-line znajdującego się na stronie internetowej www.hcp.com.pl w terminie wyszczególnionym w pkt. 1.3.

2.2. Osoby odpowiedzialne za rozpatrzenie podań weryfikują aplikacje zgodnie z założeniami zaznaczonymi w pkt. 1.3 i 1.4. oraz kontaktują się z kandydatami zgodnie z treścią pkt. 1.5.

2.3. Kandydat, który nie został zakwalifikowany do programu praktyk, może w kolejnych latach ponownie ubiegać się o praktyki w H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A pamiętając o terminach nadsyłania zgłoszeń.

2.4. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi od zespołu odpowiedzialnego za rozpatrzenie podań o praktyki kandydat jest zobowiązany dostarczyć do Biura Personalnego H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. następujące dokumenty:

- skierowanie na praktyki,
- umowa/porozumienie z uczelni (w dwóch egzemplarzach),
- program praktyk,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej.

3. Praktyka w H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.:

  3.1. Po skompletowaniu dokumentacji, o której mowa w pkt. 2.4., kandydatowi zostaje przyporządkowany dział, w którym będzie odbywał praktyki, zostaje wyznaczony opiekun, który będzie prowadził praktykę oraz zostanie ustalony dokładny termin praktyk.

3.2. Praktykant zobowiązany jest do odbioru przepustki uprawniającej do wstępu na teren zakładu w Biurze Personalnym .

3.3. Kandydat zobowiązany jest przejść szkolenie BHP przed rozpoczęciem praktyki w terminie wyznaczonym przez osoby odpowiedzialne.

4. Zakończenie praktyki:

4.1. W ostatnim dniu praktyki praktykant zobowiązany jest złożyć przepustkę w Biurze Personalnym.

4.2. Praktyka może zakończyć się wcześniej niż przewiduje umowa z uczelnią, wtedy gdy zostaną złamane przez praktykanta przepisy obowiązujące na terenie H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. (osoby przebywające na terenie H.CEGIELSKI – Poznań S.A. mają obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP).

4.3. Praktykant otrzymuje w ciągu 14 dni od zakończenia praktyki zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.

5. Postanowienia końcowe:

5.1. Wszelkie kwestie sporne między praktykantem a H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.